Общи условия за защита на лични данни
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги,”БАЛЧИКМЕЛ” ООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование “БАЛЧИКМЕЛ” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ :124110698
Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. 25 – ТИ СЕПТЕМВРИ No 43
Адрес за упражняване на дейността: Хотел Градина, К.к Златни Пясъци
Данни за кореспонденция: Хотел Градина, К.к Златни Пясъци
E-mail: hotel_gradina@mail.bg
Телефон.: 0887377620
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: “Марпол” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 200355416
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 25, ет.4, офис 403
Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 25, ет.4, офис 403
Телефон: 089 666 2150
Email: marpol@abv.bg
Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: cpdp.bg
“БАЛЧИКМЕЛ” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги въз основа на следното:

Спазване на законово задължение, което е регламентирано в Закона за Туризма на Република България.
Изпълнение на задълженията на “БАЛЧИКМЕЛ” ООД по договор с Вас;
Изрично получено съгласие от Вас при запитване за хотелска резервация чрез сайта на хотел Градина: http://hotelgradina.com
За целите на легитимния интерес на “БАЛЧИКМЕЛ” ООД.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за запитване за хотелски резервации онлайн чрез сайта на хотел Градина, включително за следните цели:

регистрация на гости в хотел Градина за предоставянето на туристически услуги
изпълнение на нормативните изисквания на Закона за туризма и други относими нормативни актове свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма.
индивидуализация на страна по договора;
счетоводни цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “БАЛЧИКМЕЛ” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “БАЛЧИКМЕЛ” ООД?

Чл. 3. (1) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на гости в хотел “Градина” – целта на тази операция е създаване на туристически профил, който да бъде свързан с изпълнението на конкректни туристически услуги.
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни: Имена по лична карта или паспорт, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация и обслужване на гости на хотел Градина;
Основание за обработка на личните Ви данни – нормативно задължение: чл. 116 от Закона за Туризма
Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да направите запитване за резервация онлайн чрез сайта на хотел Градина: http://hotelgradina.com, трябва да попълните онлайн формуляр които изисква: име, фамилия, имейл и държава.
Цел, за която се събират данните: Запитване за резервация в хотел Градина.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия на уебсайта Вие давате ясно изразено съгласие личните ви данни да бъдат обработени за съответната цел.
Други данни, които “БАЛЧИКМЕЛ” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, “БАЛЧИКМЕЛ” ООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между “БАЛЧИКМЕЛ” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок, “БАЛЧИКМЕЛ” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “БАЛЧИКМЕЛ” ООД или друго.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст.

(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “БАЛЧИКМЕЛ” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до “БАЛЧИКМЕЛ” ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “БАЛЧИКМЕЛ” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “БАЛЧИКМЕЛ” ООД;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “БАЛЧИКМЕЛ” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

(4) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “БАЛЧИКМЕЛ” ООД да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
“БАЛЧИКМЕЛ” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “БАЛЧИКМЕЛ” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “БАЛЧИКМЕЛ” ООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “БАЛЧИКМЕЛ” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “БАЛЧИКМЕЛ” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “БАЛЧИКМЕЛ” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “БАЛЧИКМЕЛ” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: cpdp.bg
Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.